ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA
PROJEKTOWA "ARCUS" S.C.

 

6. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA DOMU

O zakończeniu budowy należy zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego i jeśli w ciągu 21 dni nie zostanie wniesiony żaden sprzeciw, można wprowadzić się do własnego domu. Do zawiadomienia trzeba dołączyć:
– oryginał dziennika budowy,
– oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,
– oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy (a także ulicy i sąsiedniej nieruchomości, jeśli z nich korzystaliśmy),
– protokoły badań i sprawdzeń,
– inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Mam nadzieję, że powyższy krótki przegląd działań prowadzących do własnego domu pomoże uniknąć różnorodnych zasadzek formalno-prawnych. Zachęcam gorąco wszystkich rozpoczynających budowę do systematycznego poszerzania tej wiedzy odpowiednio do kolejnych etapów budowy. Pomocne będą na pewno publikacje z cyklu „Murator RADZI” oraz „Murator”, przynoszący co miesiąc najświeższe informacje o nowoczesnym budownictwie jednorodzinnym.