ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA
PROJEKTOWA "ARCUS" S.C.

 

5. PRZEBIEG ROBÓT BUDOWLANYCH

 

Ten etap został już omówiony, patrz: „Proces budowlany” (Projekty gotowe – warto wiedzieć), a zatem niecelowe byłoby powtarzanie. Dla porządku odnotuję, że we wzmiankowanym artykule zdefiniowano uczestników procesu budowlanego, opisano proces budowlany od rozpoczęcia do jego zakończenia, omawiając prace przygotowawcze, wybór metody budowania i przekazywanie kolejnych etapów budowy aż do momentu przekazania budynku w użytkowanie. Zwrócono uwagę na rolę uczestników procesu budowlanego i umowy o roboty budowlane.
Warto przy tym temacie jeszcze dodać zagadnienia wcześniej nieomawiane, a bardzo ważne w procesie budowlanym.

Zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym
Wprowadzenie istotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego (lub innych warunków pozwolenia na budowę) jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. W przeciwnym razie właściwy organ uchyla decyzję o pozwoleniu na budowę. Ponieważ wprowadzenie zmian może narazić na kłopoty, lepiej przedtem zasięgnąć opinii o ich kwalifikacji we właściwym urzędzie.
W razie zmian w stosunku do projektu lub warunków pozwolenia na budowę – dokonanych w toku wykonywania robót – oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wejście na sąsiednią nieruchomość
Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych niezbędne jest wejście na teren sąsiedniej nieruchomości , do sąsiedniego budynku lub lokalu , inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany zakres i terminy korzystania z tych obiektów (oraz ewentualną rekompensatę).
Jeśli nie uda się uzgodnić warunków, właściwy organ – na wniosek inwestora – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku rozstrzygnie (w drodze decyzji) o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości. Mogą też zostać określone granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.
Po zakończeniu robót inwestor jest obowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z nieruchomości, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

Wstrzymanie robót budowlanych
Właściwy organ może też wstrzymać (postanowieniem) prowadzenie robót :
-wykonywanych bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia,
– przebiegających w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska,
– prowadzonych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu bądź w przepisach.
W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych powinna być podana przyczyna oraz ustalone wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń. Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych podlega wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Traci ważność po upływie 2 miesięcy od dnia doręczenia, jeżeli w tym terminie nie zostanie wydana decyzja, nakazująca zaniechanie dalszych robót lub nakładająca obowiązek wykonania określonych czynności. Na postanowienie o wstrzymaniu robót przysługuje zażalenie.

Samowola budowlana
Każde działanie niezgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 2003 r. Nr 207, poz. 2016) stanowi samowolę budowlaną. Ustawa zawiera podstawowe regulacje dotyczące projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych.
Jeśli jednak budowa jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem, to prowadzenie robót budowlanych zostanie wstrzymane. Dalsze postępowanie zmierza do wyjaśnienia stanu formalnego i skompletowania dokumentów, na podstawie których bedzie możliwe udzielenie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych. W tym trybie realizacji zamierzenia budowlanego należy brać pod uwagę obowiązkowe opłaty legalizacyjne, stosowane odpowiednio z przepisami dotyczącymi kar (stawka opłaty może podlegać pięcdziesięciokronemu podwyższeniu).